Ndikimi i strategjive sektorialeMAGNEZIT JELENTÉSE